Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

A versenyszabályzat elfogadásáról

A Fertő Run and Bike fesztivál indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed.

Egészségi állapotomról

A Résztvevő kijelenti, hogy a versenyen egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra, túrára mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

 • Gyermekekre vonatkozó rendelkezés

– 10 év alatt maximum egy szakaszt futhat,

– 10 év alatt kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat,

– kizárólag nappal futhat.

A gyerekek szülei elfogadják, hogy gyermekük csak abban az esetben állhat rajtvonalhoz, amennyiben az egészségi állapota azt lehetővé teszi. Ezzel kapcsolatban felelősség nem terheli a Szervezőt. A 18. életévét be nem töltött versenyzőknek, szülői felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteniük, melyet a rajtcsomagátvételkor kell aláírtan leadni.

Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervezők felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel, promóciókkal kapcsolatban.

A nevezések átruházásról

A Résztvevő elfogadja, hogy a nevezése és a rajtcsomagja át nem ruházható.

A csapatok esetén a csapattagok cserélésére van lehetőség. Teljes csapat átruházására nincs lehetőség.

A köridő módosítási lehetőségéről

A csapat köridejének pontos kiszámítása a szakaszkalkulátor segítségével lehetséges. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a későbbiek folyamán a rendezőség, a csapatkapitány által megadott köridő alapján határozza meg csapat rajtidőpontját.

A pólóméretek módosításának lehetőségéről

A nevezéskor megadott pólóméretek kizárólag az info@fertorunandbike.hu címre küldött e-mail-ban módosíthatók, legkésőbb 2020. 06.30 -ig. Ezt követően méretmódosításra még tagcsere esetén sincs mód!

Befizetett nevezés lemondása

A nevezést kizárólag e-mailban (info@fertorunandbike.hu) lehet lemondani, 2020. július 17. 24:00-ig. Nem fogadjuk el a nevezés lemondását szóban, telefonon, facebook üzenetben, faxon, stb. 2020. július 17 – től a nevezést nem lehet lemondani.
A lemondási határidők és a nevezési díj visszatérített százalékai a következők:

80% – 2020. május 31-ig
50% – 2020. június 30-ig
0% – 2020. július 17-től

A Felelősségvállalási nyilatkozatról

A rajtszám és a rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat, és kiskorú esetében Szülői felelősségvállalási nyilakozat aláírása és nyomtatott átadása a rajtcsomag felvételkor. Fontos, hogy a csapatok esetében a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A Felelősségvállalási nyilatkozatokat a csapatkapitány (vagy meghatalmazottja) adhatja le.

A nevezési díjról

A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartása vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező e-mailen értesíti a Résztvevőt a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül. Csapatok esetén a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A külön utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után visszautaljuk. A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező, csak a nevezési formon, a csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.

Csapatok létszámának módosításáról

Csapat létszámának változtatására nincs lehetőség. A csapat nevezést más csapat számára kizárólag e-mailben (info@fertorunandbike.hu) lehet átadni, 2020.09.01. 12:00-ig. A nevezési időszak utáni átadásoknál a rendelt opciós tételeken és a pólóméreten változtatni nem tudnuk. A nevezés átadásának nincs költsége.

A rajtcsomag felvételéről

a.) Az egyéni illetve csapatversenyek rajtcsomag-felvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges.

b.) Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (arcképes igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.

A rajtidőpontokról

A Szervező a végleges csapatrajtokat 2020. Augusztus 12-én teszi közzé. A rajtidőpont megváltoztatására semmilyen körülmények között nincs mód!

a.) Az egyéni, és 2, fős csapatok esetében fix rajtidőpontban történik a rajtolás, de a létszám függvényében a Szervező több rajtidőpontot is megjelölhet, és külön indíthatja a “lassabb” és külön a “gyorsabb” csapatokat.

A céges csapatokról

Céges kategóriában a csapatnévnek valamilyen formában tartalmaznia kell a cégnevet. Egyazon cégtől induló csapatok egyszerre rajtolnak, amennyiben a köridejük ezt lehetővé teszi. Nagy köridő különbség esetén a Szervező fenntartja a jogot külön rajtidőpont kijelölésére.

A parkolásról

A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat, mind a versenyközpontban, mind a váltópontokon, a saját és a többi Résztvevő érdekében. A verseny útvonala táblákkal és felfestésekkel kerül kijelölésre és megtalálható lesz a műsorfüzetben is. A verseny alatt ezek a jelölések követendők. Az útvonal követése minden esetben a szakaszt futó versenyző felelőssége. Az útvonalon a STAFF tagjai, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani. Ellenkező esetben a rajtszámot és a chipet a Szervező leveszi, az érintett csapattag vagy egyéni induló a versenyből kizárásra kerül.

Vis maior

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.

Verseny elmaradása esetén

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza és a nevezési díjat az alábbiak szerint visszafizeti:

I.) a nevezési díj 20 %-át a sztornószámla kiállítását követő 5 napon belül

II.) míg a további 80%-át a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül

Amennyiben a Szervező fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
Viharos időjárás esetén a szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja.

Adatok hitelességéről

A Résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

A rajtszám viseletéről

A verseny alatt a rajtszámot a résztvevő elől viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

Kizárható továbbá, aki:

 • nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot,
 • a nevezési formot és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki,
 • a chipet nem rendeltetésszerűen használja,
 • nem viseli a csapatok és a kerékpártúra résztvevői számára kötelező karszalagot és a kötelező fejlámpát / láthatósági mellényt a sötétedés után,
 • aki nem tartja be a forgalomirányítók és a parkoltató személyzet utasításait,
 • az egyéni versenyzőknél, aki időmérő pontot hagy ki,
 • a 123 km alatt több, előre nem közölt ponton manuálisan is jegyezzük az egyéni versenyzők áthaladását, ahol az jelentős eltérést (20%+) mutat a saját átlag teljesítéshez képest,
 • azok a versenyzők, akik tiltott segítséget vesznek igénybe (pl.: egyéni versenyző átadja a chipet egy másik futónak),
 • azok a kerékpáros kísérők, akik kerékpárjukon szállítják a kísért versenyzőt.

A vasúti átjárókról

A résztvevő a vasúti átjárókban, a forgalmat irányító személyzet utasításait betartja. Piros jelzés esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegő versenyzők azonnal kizárhatók.

Kerékpáros kísérőknek (bringa túra)

Kötelező a kerékpáros kísérőknek a bukósisak viselete, a teljes verseny időtartama alatt! A kerékpáron a KRESZ szabályai szerinti kivilágítás kötelező!

A frissítésről

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a különböző kategóriájú indulók részére különböző frissítést biztosítanak. A váltópontokon minden induló részére, a nevező által magával hozott újratölthető poharakba biztosít vizet és izotóniás italt.. A versenyen keletkező szemetet kizárólag a frissítő és váltópontokon dobja el, ahonnan a Szervező ezt elszállítja. Az útvonalon a szemét eldobása nem megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

A váltásokról

A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervezők a csapatok részére a kijelölt váltópontokon biztosítanak lehetőséget a váltásra, ahol az időmérés is történik. A váltás ezeken a pontokon kívül NEM megengedett. A kísérő autók semmilyen esetben sem zavarhatják az útvonalon közlekedő futót, kerékpárosokat és egyéb szabályosan közlekedő autók haladását.

Biztonsági ellenőrzések

Biztonsági okokból az éjszakai szakaszokon a futóknak kötelező a fejlámpa viselete. A sötétedést követően – előre nem publikált váltópontokon – a fejlámpa használatát a Szervező ellenőrzi, ezekről a pontokról csak a fejlámpával rendelkező futókat engedi tovább. A bringások részére a KRESZ által elfogadott kivilágítás szükséges, ezek hiányában a verseny / túra nem folytatható.

A részvevők életkorára vonatkozó szabályokról

A részvételi korhatárt a Szervező az alábbiak szerint maximalizálta:

 • egyéni versenyszámot kizárólag 18 éven felüliek teljesíthetnek.
 • Gyermekekre vonatkozó rendelkezés

– 10 év alatt maximum egy szakaszt futhat,
– 10 év alatt kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat,
– kizárólag nappal futhat.

A gyerekek szülei elfogadják, hogy gyermekük csak abban az esetben állhat rajtvonalhoz, amennyiben az egészségi állapota azt lehetővé teszi. Ezzel kapcsolatban felelősség nem terheli a Szervezőt. A 18. életévét be nem töltött versenyzőknek, szülői felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteniük, melyet a rajtcsomagátvételkor kell aláírtan leadni.

Az orvosi beavatkozásról

A résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja. Egyéni indulóknál, a váltópontoknál, az egyéni szintidőt meghaladó versenyzők rajtszámát és időmérő chipjét biztonsági okokból levesszük, ők a versenyt nem folytathatják. A csapatok esetében a csapat folytathatja az alkalmatlannak minősített versenyző csapattárs nélkül a versenyt.

Létszámkorlátozás és a nevezés zárása

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

Az értékekről

A Szervezők a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékekért nem vállal felelősséget. Kizárólag a versenyközpontban leadott talált tárgyakért vállalunk felelősséget!

A szintidőkről

Az FRB – 123 km es szakaszán a szintidő generikusan, az indulástól számított 19 óra.
Az állomások nyitva tartását a Szervező a megadott köridők alapján határozza meg.
A kerékpártúra részére nincs szintidő, de a célterületet legkésőbb 2020. szeptember 20-án, 18:00-kor a Szervező bezárja.

A jóváírások és az eredmények kapcsolatáról

Szoros befutó esetén az esetleges időjóváírások miatt előfordulhat, hogy a közös rajt ellenére, nem a hamarabb célba érkező versenyző nyeri meg a versenyt. Ugyanez a szabály érvényes a több blokkban zajló rajtoltatás miatt a csapateredményekre. Ennek értelmében a résztvevő befutója után még módosulhat a helyezés

A dohányzásról

A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

Biztosítás

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz!

Reklamáció

A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

Chip letéti díja

A rajtcsomag átvételekor az egyéni indulók részére 5000 forint kaució ellenében adjuk át a chipeket. A kaució összege a célba érkezés után – a chip ellenében – visszajár!

Jó versenyzést kívánunk!